Διοικητικά θέματα Παναθηναϊκού


Μετά την συνέντευξη-αποχώρηση του Γιάννη Βαρδινογιάννη (και της οικογένειας ολόκληρης), γίνεται πολύ κουβέντα πως θα διοικηθεί η ομάδα στο εγγύς μέλλον, μέχρι να βρεθεί κάποιος να πάρει το 54,7% των μετοχών. Ποιοι απαρτίζουν το Δ.Σ., ποιοι αποχωρούν κ.λ.π. Όλα αυτά, εκτός από δηλωτικά των προθέσεων των μετόχων, νομικά μικρή σημασία έχουν.

Σύμφωνα με το νόμο, το εταιρικό δίκαιο, όποιος μέτοχος ή μέτοχοι διαθέτουν το 5% των μετοχών μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να ορίσει νέο Δ.Σ. Η συνήθης απαρτία που απαιτείται για τη συγκεκριμένη πράξη – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό – είναι το 20% των μετοχών (του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου). Δεν έχουν δηλαδή ανάγκη οι μέτοχοι που απομένουν (48,3%) να περιμένουν τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. όποτε θέλουν συνέρχονται και τους αλλάζουν, ΟΛΟΥΣ! Εκτός αν στη συγκεκριμένη Γ.Σ. εμφανιστεί, όπως έχει κάθε δικαίωμα, το 54,7% που όμως μας δήλωσε ξεκάθαρα να το ξεχάσουμε.

Σημ. 9/9/11 Βλέπω ότι όλα αυτά ισχύουν όπως ακριβώς ορίζει το εταιρικό δίκαιο (το 20% εξασφαλίζει απαρτία στη Γ.Σ.). Επομένως οι μπαλαφάρες περί διοίκησης Πρωτοδικείου είναι γελοιότητες. Εκτός αν οι απομένοντες μέτοχοι αφήσουν την ΠΑΕ στην τύχη της, που δεν το νομίζω γιατί χάνουν λεφτά.

Επίσης η ΠΑΕ δεν μπορεί να πάει μόνο με το Δ.Σ. για κάνα χρόνο από τώρα. Το αργότερο 6 μήνες μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους (οικονομική χρήση), δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2012 πρέπει να συνέλθει η τακτική Γ.Σ. για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων, κατάσταση διαθέσεως κερδών, προσάρτημα) και να αποφασίσει για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Αν ισχύουν όσα ακούμε ότι το «μαγαζί» θα είναι μέσα κάτι εκατομμύρια, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει μείζον θέμα αν δεν παραστεί το «ξεχασμένο» 54,7% και οι πιθανότητες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων είναι ισχνές.

Όλα αυτά εύλογα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτά που ακούμε τούτες τις μέρες είναι μουσαντέ και μακριά απ’ την πραγματικότητα. 😉 Ενώ σε περίπτωση που η μεταβίβαση είναι έτοιμη και απλά περιμένει να φτιάξει ο καιρός για να βγει περατζάδα με το μονόπετρο :mrgreen: no problemo. Ή καθυστερεί γιατί υπάρχει διαφωνία για την προίκα, ο γαμπρός θέλει Παιανία, ο σ’μπέθερος κλωτσάει, στο τέλος όμως κάπου θα τα βρούνε.

Δεν βλέπω να λέγεται Ανδρέας ο γαμπρός, διαβάστε κάτω στο update.
______________________________

Για τους διαβαστερούς τα νομικά στοιχεία.

Τα όργανα της εταιρίας που διασφαλίζουν τη λειτουργία της είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 3. Οι Ελεγκτές.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
Η Γενική Συνέλευση καλείται, συγκροτείται σε σώμα με απαρτία, λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.
Η απαρτία όσο και η πλειοψηφία διακρίνονται σε συνήθη και αυξημένη. Για την συνήθη απαρτία απαιτείται η παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία απαιτείται για ορισμένα θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, όπως π.χ. η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, η μεταβολή της εθνικότητας ή του σκοπού της εταιρίας, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση της Α.Ε. κ.α. Τα θέματα αυτά ορίζονται περιοριστικά από το νόμο, και κυρίως αναφέρονται σε τροποποιήσεις κεφαλαιωδών διατάξεων του καταστατικού. Η απαιτούμενη γι’ αυτά απαρτία απαιτεί την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει αυτή η απαρτία ακολουθεί πρώτη επαναληπτική συνέλευση για την οποία αρκεί να παρίσταται το 1/2 του καταβλημένου κεφαλαίου και εάν υπάρξει και πάλι έλλειψη απαρτίας συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση στην οποία απαιτείται εκπροσώπηση του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Ως προς την αυξημένη πλειοψηφία, στις συνελεύσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται με τα 2/3 των ψήφων που διαθέτουν οι παριστάμενοι μέτοχοι.
Η τακτική Γενική Συνέλευση καλείται μία φορά το χρόνο υποχρεωτικά και μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της οικονομικής χρήσεως, για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων, κατάσταση διαθέσεως κερδών, προσάρτημα), να αποφασίσει για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Εκτάκτως η Γενική Συνέλευση καλείται:

 1. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι συντρέχει λόγος.
 2. Αν το ζητήσουν οι τακτικοί ελεγκτές.
 3. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 4. Αν η καθαρή περιουσία της Α.Ε. γίνει μικρότερη από το 1/2 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , οπότε συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με το ερώτημα λύσεως της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, λειτουργεί και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία προσώπων. Τα μέλη του, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία, δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του μετόχου εκτός αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό.
Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όργανο που ενεργεί συλλογικά, για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική διάταξη, να εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητές του σε ένα σύμβουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος για την ενάσκησή τους είναι υπόλογος απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο Επίσης μπορεί να εκχωρούνται περιορισμένες ειδικές αρμοδιότητες σε ένα σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Το καταστατικό μπορεί να δίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει προσωρινούς συμβούλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αποθανόντων ή εκπτώτων συμβούλων. Η εκλογή αυτή είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης η οποία είτε επικυρώνει την εκλογή τους είτε εκλέγει άλλους.

Στερνό. Άψογη ατάκα του Αλέφαντου σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τζίγκερ.
«Δεν μπορείς να είσαι Βαρδινογιάννης, να έχουν περάσει τόσοι και τόσοι παικταράδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, να ευχαριστείς μόνο τους… Γκούμα- Βύντρα και να αφήνεις έξω τον Βαζέχα».
Κυρ Νίκο έγραψες. Μα τι λέω, ζωγράφισες, Μιχαήλ Άγγελος είσαι!

Αναρτήθηκε στις Οικο-Νομικά. Ετικέτες: . 8 Σχόλια »

8 Σχόλια to “Διοικητικά θέματα Παναθηναϊκού”

 1. michaelsen Says:

  και εγώ δεν πιστεύω ότι ο βγενόπουλος θα είναι ο επόμενος ιδιοκτήτητης της ΠΑΕ.
  βέβαια, για να είμαι δίκαιος μαζί του (και για να μην λένε ότι όλο τόν κατηγορώ) ποτέ δεν είχε πει ότι ενδιαφέρεται να αποκτήσει την ΠΑΕ.
  ακόμα και πέρυσι είχε πει ότι θα πάρει το ποσοστό της οικογένειας με σκοπό να το μοιράσει, κάτι δηλαδή σαν ενδιάμεσος.
  είναι σίγουρο όμως ότι θα μάς προσφέρει μια απολαυστική συνέντευξη τύπου και θα έχουμε να σχολιάζουμε για πολλές ημέρες.

 2. 4minister Says:

  Ακριβώς όπως το λες, μόνο σαν ενδιάμεσος, γιατί τα οικονομικά στοιχεία της MIG είναι συντριπτικά. Μπαλόνι που ετοιμάζεται να σκάσει και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να κάνει την – οικονομική – ανατροπή.

  Το ταξίδι στο Λονδίνο ίσως έχει να πει. Θυμίζω ότι και πέρυσι το καλοκαίρι, που διαπραγματευόταν την αγορά της ΠΑΕ, έλεγα πως είναι μεσάζων Ελλήνων εφοπλιστών του Λονδίνου και όχι Αράβων επενδυτών που κυκλοφορούσε τότε. 😉 Όμως, άλλο τι θέλει ο μεσίτης που με την αγοραπωλησία θα κάνει κέρδος και άλλο τι βλέπουν οι επενδυτές που για να επενδύσουν πρέπει να πάρουν την αυξημένη πλειοψηφία (2/3). Ώστε να μπορούν χωρίς προσκόμματα να αναδιαρθρώσουν το καταστατικό και να εξαφανίσουν από το χάρτη ΓΗΠΕΛ, Ticket club, Green Team και λοιπές αιμοδιψείς «υποστηρικτικές» εταιρίες, που απομυζούν τη μητρική εταιρία επ’ ωφελεία της οικογένειας και μόνο!

 3. squarelogic Says:

  Ο βγενό είναι φυσικά πανέξυπνος αλλά πλέον,και γω,τον θεωρώ εντελώς λαμόγιο,και ακατάλληλο ως οριστική λύση για τον ΠΑΟ.Τυγχάνει όμως πλέον ο «μεγαλομέτοχος»…Βέβαια,ακόμα κι αν ζητούσε τη Δευτέρα τις μετοχές της οικογένειας,υποψιάζομαι οτι εκείνοι δεν θα τις έδιναν χαρακτηρίζοντας τον-για άλλη μια φορά-«αναξιόπιστο αγοραστή».Επί της ουσίας η αναγκαιότητα έγκρισης απ την οικογένεια του ποιός θα πάρει το ανενεργό 54,7%,
  ακυρώνει την υποτιθέμενη απόσυρση τους…
  Αν όμως τα οικονομικά της ΠΑΕ ΔΕΝ είναι τόσο χάλια όσο θέλουν να μας τα παρουσιάζουν,κοπεί ο ομφάλιος λώρος με τις δορυφορ.εταιρείες της φαμίλιας,και εξορθολογιστούν οι διοικητικές δαπάνες,καθώς και μερικά συμβόλαια,δεν βλέπω το λόγο γιατί ένας σοβαρός επιχειρηματίας σαν τον Πολέμη,να μην μπορεί να ξανακαταστήσει την ομάδα όχι μόνο βιώσιμη,αλλά και σταδιακά να την ανεβάζει επίπεδα,και χωρίς να χρειάζεται κάθε χρόνο να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη,ΑΝ ΥΠΟΤΕΘΕΙ οτι αποκτούμε ένα σχετικα ΚΑΘΑΡΟ πρωτάθλημα…
  (έχω την αίσθηση οτι αυτό,και η καφρίλα,αποτελούν τα πιο αποτρεπτικά εμπόδια για όποιον σοβαρό επιχειρηματία σκεφτόταν να «παίξει» με τον χώρο του ποδοσφαίρου)

 4. 4minister Says:

  Η οικονομική βιωσιμότητα της ομάδας δεν εξαρτάται από τα πρωταθλήματα που παίρνει αλλά από τη συμμετοχή της στο Champions League, αρκεί να μην φτάνει στους 2 βαθμούς, όπως πέρυσι με Πατέρα, που σε κερκίδα αλλά και σε χορτάρι μας γαυροποίησε.

  Όσο για τους κάφρους, που στην πραγματικότητα οι επικεφαλής τους είναι διακινητές και γνωστοί στην ομάδα, πετάγονται έξω από το γήπεδο μόνο με μια προειδοποίηση, «ή έξω από το γήπεδο ή μέσα στη φυλακή». Οι μαχαιροβγάλτες δεν είναι χούλιγκαν, είναι κακοποιοί. Μη κοιτάς που ο Σωφέρ δεν κινητοποιήθηκε, είχε προφανώς τους – σκοτεινούς – λόγους του.

  Ο πράσινος κόσμος, οι κανονικοί φίλαθλοι εννοώ, μπορούν με ακαταμάχητο και απόλυτα νόμιμο τρόπο να πιέσουν. Απουσία από το γήπεδο μέχρι να βλέπουν τους αγώνες συγγενείς και φίλοι των παικτών. Τότε να δεις πως σφίγγουν οι κώλοι. 😉

 5. michaelsen Says:

  Σε συνέχεια αυτού που λέει ο squarelogic και στην απάντηση του 4minister, έχω την εντύπωση ότι εάν τελικά ο Βγενόπουλος, σε πείσμα των προβλέψεων και των πληροφοριών μας, μπει ενεργά στην ΠΑΕ, έστω και ως ενδιάμεσος γιά κάποιο χρονικό διάστημα, οι κάφροι της εξέδρας θα φθάσουν πολύ γρήγορα να αναπολούν τον σωφέρ που μπορεί να μην τούς υπέθαλπτε αλλά σε γενικές γραμμές τούς ανέχτηκε.
  δεν νομίζω ο βγενόπουλος να τούς ανεχτεί. θεωρώ ότι όλοι αυτοί που τον υποστηρίζουν στις τάξεις των οργανωμένων πολύ γρήγορα θα εκπλαγούν δυσάρεστα. όταν κάποιος επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι τόν ενοχλούν και τα υβριστικά συνθήματα, φαντάζομαι τι θα κάνει με τα τυχόν επεισόδια, όταν μάλιστα από την ιστορία προσδοκά να βγάλει κέρδος.

  λοιπόν επειδή παρατήρησα ότι είναι το δεύτερο στην σειρά θετικό μήνυμα για τον mr. mig δεσμεύομαι στο επόμενο να επανέλθω και εγώ στον δρόμο της κριτικής προς το πρόσωπό του 😉

  • Johny_Ferrari Says:

   Ο Mr.MIG πιστεύω ότι – αν μπει – θα μπει με έναν σκοπό:
   Να φτιάξει -με σχετικά λίγα λεφτά- μια καλή ομάδα, με καλά οικονομικά στοιχεία (ισορροπημένο μπάτζετ, χωρίς ελλείμματα), που τα καταφέρνει αρκετά καλά σε Ελλάδα (θα κερδίζει και κανένα πρωτάθλημα – και δεν εννοώ ένα κάθε δέκα χρόνια) και Ευρώπη, που θα έχει γεμάτο γήπεδο σχεδόν σε κάθε αγώνα γιατί θα προσφέρει και θέαμα (αυτό εκτός όλων των άλλων προϋποθέτει και «τα χουλιγκάνια έξω» αλλά και οι «κολλημένοι έξω» που απαιτούν η ομάδα να σέρνεται και τελικά να κερδίζει με 1-0 με πέτσινο πέναλτι – πλήρης γαυροποίηση δηλαδή) ώστε μετά να κάνει το μεγάλο deal και να την πουλήσει σε τέτοια τιμή που να βγάλει (αυτός και οι υποστηρικτές του – γιατί ο βγενό πάντα λεφτά άλλων διαχειρίζεται και είναι καλός σε αυτό) πολύ περισσότερα από όσα έβαλε/έβαλαν.

   Προσωπικά αν φτιάξει ομάδα που να παίζει καλή μπάλα και να κερδίζει και διώξει τα χουλιγκάνια (να ξαναπάω γήπεδο μετά από χρόνια) ας την πουλήσει και στον…….. Μαρινάκη (ντάξει ένα αστείο έκανα, μην βαράτε όλοι μαζί – ένας ένας).

   ΥΓ
   Αυτό με τα καλά σχόλια για Βγενό:
   1. Είναι κολλητικό; (φαίνεται ναι)
   2. Να υποθέσω ότι η ομαδική ψυχανάλυση/ψυχοθεραπεία μπορεί να μας στοιχίσει φθηνότερα έναντι της ατομικής;

   • 4minister Says:

    Αν τα κάνει όλα αυτά, η ομάδα να παίζει το τόπι, τα χουλιγκάνια στον αγύριστο, οικονομικά με θετικό πρόσημο, γεμάτο γήπεδο, τότε δεν είναι ο Βγενόπουλος αλλά ένας μικρός θεός! Πρώτον πρέπει να θέλουν αυτοί που θα μετέχουν (γιατί μόνος του είπαμε δεν μπορεί) και δεύτερον να έχουν τις ικανότητες. Πολύ φοβάμαι ότι είναι όνειρα θερινής νυκτός, με τον πωπό ξεσκέπαστο. :mrgreen:

    Πριν απευθυνθείτε στην επιστήμη μπορώ, χωρίς τίμημα που είναι της μοδός 😀 ,να σας βράσω κάτι ματζούνια και αν δεν δείτε να αναστρέφεται η κατάσταση αρχίζετε το group therapy. 😛

 6. 4minister Says:

  Η έκπληξη των κάφρων θα είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί η επικρατούσα άποψη είναι ότι έμμεσα τους βοηθούσε (Πατερικά και μπικικινιακά).

  Αυτό με τα θετικά βγενοσχόλιά σου, να το κοιτάξεις όσο είναι καιρός, μη τ’ αφήσεις. Μη τριτώσει … 😀


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: